Điện thoại: 02253.544.628


Phòng Tổng hợp

Đăng lúc: 15-06-2018 | Lượt xem: 5940

Phòng Tổng hợp - Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng - Điện thoại: 02253.544629. Email: Tchctruong@gmail.com

I. Vị trí, chức năng

1. Phòng Tổng hợp là đơn vị hành chính cơ sở, trực thuộc và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu; hoạt động với tư cách là một đơn vị độc lập với các phòng, khoa, tổ môn khác trong Nhà trường.

2. Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật, hành chính, vật tư, an ninh trật tự, dân quân tự vệ, an toàn lao động, y tế và vệ sinh môi trường.

3. Tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ liên quan tới hoạt động đối nội và đối ngoại của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ:

1.1. Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy của Nhà trường theo các quy định hiện hành; thực hiện các nội dung về quản lý cán bộ, viên chức và người lao động trong Nhà trường;

1.2. Thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định đối với người lao động;

1.3. Xây dựng kế hoạch và phát động các phong trào thi đua trong Nhà trường; thực hiện công tác thi đua khen thưởng hàng năm;

1.4. Tư vấn pháp chế cho Hiệu trưởng về tính pháp lý của các văn bản do Hiệu trưởng ban hành; giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định, quy chế làm việc, chủ trương và chính sách của Trường;

1.5. Thực hiện công tác văn thư – lưu trữ;

1.6. Tổ chức công tác lễ tân và tiếp khách của Trường;

1.7. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trong Trường để thực hiện công tác hành chính; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giáo viên và HSSV Nhà trường;

1.8. Quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị trong Trường;

1.9. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV;

1.10. Đầu mối tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất với các Bộ, Sở, ban ngành có liên quan;

1.11. Quản lý và khai thác, sử dụng vốn tài liệu tại thư viện;

1.12. Tổ chức khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo vệ và sửa chữa cơ sở vật chất; quản lý và mua sắm tài sản, trang thiết bị trong Trường;

1.13. Thực hiện công tác vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường Xanh – Sạch - Đẹp;

1.14. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC và phòng chống bão lụt;

1.15. Xây dựng và triển khai công tác dân quân tự vệ và giáo dục chính trị quốc phòng địa phương;

1.16. Quản lý HSSV tại KTX; quản lý Nhà khách của Trường theo quy định; bố trí và phục vụ khách ăn, nghỉ tại Trường;

1.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

2. Trưởng phòng Tổng hợp được quyền:

2.1. Quản lý cán bộ, viên chức và nhân viên thuộc Phòng theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;

2.2. Đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng, kỷ luật đối với các cán bộ, viên chức và nhân viên thuộc Phòng;

2.3. Tham gia các Hội đồng Tuyển dụng viên chức và người lao động, Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Lương, Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật..;

2.4. Khi Ban Giám hiệu đi vắng được thay mặt lãnh đạo Trường làm việc với khách và bố trí các phòng, khoa, tổ môn liên quan cùng làm việc. Khi có việc đột xuất được cử cán bộ các phòng, khoa, tổ môn đi họp theo nhiệm vụ phòng, khoa, tổ môn đó phụ trách hoặc báo cáo với cấp trên xin đi họp thay, sau đó báo cáo lại với Hiệu trưởng;

2.5. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký và trực tiếp giải quyết các văn bản thuộc lĩnh vực về tổ chức, cán bộ và hành chính như: giấy nghỉ phép, giấy chứng nhận là cán bộ của Trường, giấy mời họp, lệnh điều xe, giấy giới thiệu, giấy đi đường; xác nhận bản sao công văn…;

2.6. Thừa lệnh Hiệu trưởng ký ban hành trong nội bộ Nhà trường các văn bản về nghiệp vụ hành chính hoặc để triển khai thực hiện các công tác liên quan đến hoạt động của Phòng sau khi được Hiệu trưởng giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức của phòng Tổng hợp có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng và các cán bộ, viên chức, nhân viên theo từng chuyên môn nghiệp vụ được phân công.

2. Trưởng phòng Tổng hợp do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định; Phó Trưởng phòng Tổng hợp do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Trưởng phòng.

3. Số lượng biên chế của phòng Tổng hợp được thực hiện theo nhu cầu phát triển của Nhà trường cho từng giai đoạn, kế hoạch cụ thể.


4. Trưởng phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng; Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

IV. Đội ngũ Cán bộ, viên chức

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

GHI CHÚ

1

Phạm Sáu Quỳnh

Trưởng phòng

0985012532

 

2

Bùi Thị Thúy

Chuyên viên

0976803861

 

3

Trần Thị Hà

Chuyên viên

0986112307

 

4

Đinh Thị Trang

Chuyên viên

0974776602

 

5

Đỗ Thành Công

Lái xe

0392115732

 

6

Nguyễn Thị Huyền

Nhân viên 

01635389706

 

7

Nguyễn Kim Sĩ

Nhân viên 

01674346205

 

Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet