Điện thoại: 02253.544.628


Triển khai thi hành các văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Đăng lúc: 11-05-2016 | Lượt xem: 11949

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua nhiều văn bản luật quan trọng trong đó có Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng hành chính…Để triển khai thi hành các văn bản luật nên trên, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự (Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016), Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự (Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016), Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự (Quyết định số 272/QĐ-TTg ngày 19/02/2016), Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự (Quyết định số 371/QĐ-TTg ngày 09/3/2016).

Thực hiện kế hoạch triển khai thi hành các văn bản luật nên trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, tổ chức, nhà trường trong ngành giáo dục thực hiện một số công việc sau đây:

1. Tuyên truyền, phổ biến các đạo luật quan trọng

Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tố tụng hành chính và các văn bản luật quan trọng khác đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể; đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, nhà giáo, người học về những nội dung cơ bản, những điểm mới của các bộ luật, luật mới ban hành để đối tượng được tuyên truyền, phổ biến hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành. Thời gian thực hiện: trong năm 2016.

(Tài liệu tuyên truyền được đăng tải trên Website của Bộ Giáo dục và Đào tạo: www.moet.gov.vn hoặc Website của Bộ Tư pháp: www.moj.gov.vn).

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo có nội dung liên quan đến Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật tố tụng hành chính và các quy định của văn bản luật mới ban hành để đề nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ cho phù hợp. Thời gian thực hiện: trong Quý III năm 2016.

3. Rà soát, sửa đổi, bổ sung giáo trình, sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy

Vụ Giáo dục đại học, Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Vụ Giáo dục Trung học đôn đốc, hướng dẫn cơ sở thực hiện rà soát lại sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu giảng dạy có nội dung liên quan đến Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự… để sửa đổi, bổ sung, cập nhật cho phù hợp với quy định mới.

Các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng thực hiện rà soát và sửa đổi, bổ sung nội dung giáo trình, tài liệu của cơ sở mình để đảm bảo phù hợp với quy định tại bộ luật, luật mới ban hành. Trong khi chưa sửa đổi, bổ sung giáo trình, tài liệu cần hướng dẫn giảng viên, giáo viên giảng dạy pháp luật cập nhật ngay những nội dung quy định mới của các văn bản luật nêu trên. Thời gian thực hiện: trong Quý II, Quý III năm 2016.

4. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường trong ngành giáo dục căn cứ yêu cầu tại công văn này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình tổ chức triển khai thi hành các bộ luật, luật mới ban hành, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ tại mục 1, 2, 3 của công văn này về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua email Vụ Pháp chế: vupc@moet.edu.vn ) trước ngày 30/9/2016. Kinh phí triển khai nhiệm vụ do các đơn vị, tổ chức, nhà trường chủ động bố trí trong nguồn ngân sách đã được phê duyệt và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện.

5. Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo đúng tiến độ; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp về kết quả triển khai thi hành các bộ luật, luật nêu trên trong ngành giáo dục.

 

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm

Tin tức liên quan


Tuyển sinh

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập: Must See Places In Paris

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.netThư viện Violet